حکایت طوطی


لیست اشعار
طوطی آمد با دهان پر شکر
بود آن دیوانهٔ عالی مقام

TotalRecords:2
rPP:40
TotalPageCount:1
CurrentPage:1
PageNumberLength:15