حکایت بط


لیست اشعار
بط به صد پاکی برون آمد ز آب
کرد از دیوانه‌ای مردی سؤال

TotalRecords:2
rPP:40
TotalPageCount:1
CurrentPage:1
PageNumberLength:15