طریق التحقیق


لیست اشعار
ابتدای سخن به نام خداست
حی و قیوم و قادر و قاهر
وترو قدوس و واحد است و صمد
به یقین واجب الوجود یکیست
راه جستن زتو هدایت از او
ای صفات مقدس تو صمد
ما ضعیفان که در مجاهده‌ایم
سید کائنات شمع رسل
بلبل گلستان «‌ما اوحی‌»
تو چه دانی چه در معنی سفت
دین حق را زابتدا زرسول
قوت دین حق زعمّر بود
دین شرف یافته و دنیا زین
بود حیدر در مدینه علم
دوش چون شاهد جهان افروز
گفتم ای مرهم دل ریشم
خردم دوش اندپن معنی
گفتم ای سایهٔ الهی تو
نیستم اندرین سرای مجاز
چه‌کنم باکه‌کویم این سخنم
بود روزی مبارک و فرخ
خالق خلق وایزد بی چون
در نگر تا که آفرید ترا ؟
تو چه پنداشتی که ایزد فرد
گر کنی قهر ازو نفیس شوی
تو اگر نیک نیکی اربدبد
اندر آن دم که مبدع اشیا
همه افتاده‌اند در تک و تاز
ای شده پای بست و زندانی
بگذر از نقش عالم گل تو
بگذر از وهم و این سخن بگذار
دوش ناگه نهفته از اغیار
در جهانی که عالم ثانی است
رهروانی که وصل اوجویند
ساکنانی که جمله چون روحند
چه کنی عیش با زن و فرزند؟
ای همه ساله پای بست غرور
خود تو کاهل نشینی ای غافل
هر که آمد در این سرای غرور
ای شنیده فسانه بسیاری

TotalRecords:77
rPP:40
TotalPageCount:2
CurrentPage:1
PageNumberLength:15