بخش سیزدهم


لیست اشعار
سالک سرگشته چون مستی خراب
خسروی روزی غلامی میخرید
در رهی محمود میشد با سپاه
سایلی خفاش را گفت ای ضعیف
کردروزی چند سارخگی قرار
پادشاهی در رهی میشد پکاه

TotalRecords:6
rPP:40
TotalPageCount:1
CurrentPage:1
PageNumberLength:15