قصیده ها و قطعه ها


لیست اشعار
گر من این دوستی تو ببرم تا لب گور
به حق نالم ز هجر دوست زارا
به نام نیک تو، خواجه، فریفته نشوم
دلا، تا کی همی جویی منی را؟
گرفت خواهم زلفین عنبرین ترا
پوپک دیدم به حوالی سرخس
جهانا! چه بینی تو از بچگان
کس فرستاد به سر اندر عیار مرا
با عاشقان نشین و همه عاشقی گزین
آمد بهار خرم با رنگ و بوی طیب
گل صدبرگ و مشک و عنبر وسیب
با خردومند بی‌وفا بود این بخت
رودکی چنگ بر گرفت و نواخت
آن صحن چمن، که از دم دی
به سرای سپنج مهمان را
امروز به هر حالی بغداد بخاراست
این جهان پاک خواب کردار است
زمانه ، پندی آزادوار داد مرا
به خیره برشمرد سیر خورده گرسنه را
مرغ دیدی که بچه زو ببرند؟
آخر هر کس از دو بیرون نیست
چون تیغ به دست آری، مردم نتوان کشت
مهر مفگن برین سرای سپنج
پیشم آمد بامداد آن دلبر از راه شکوخ
ای روی تو چو روز دلیل موحدان
شاد زی با سیاه چشمان، شاد
جهان به کام خداوند باد و دیر زیاد
چهار چیز مر آزاده را زغم بخرد:
از دوست بهر چیز چرا بایدت آزرد؟
حاتم طایی تویی اندر سخا
چون بچهٔ کبوتر منقار سخت کرد
مرد مرادی، نه همانا که مرد
زلف ترا جیم که کرد؟ آن که کرد
فرشته را ز حلاوت دهان پر آب شود
ملکا، جشن مهرگان آمد
گل دگر ره به گلستان آمد
دیر زیاد! آن بزرگوار خداوند
جز آن که مستی عشقست هیچ مستی نیست
نیز ابا نیکوان نمایدت جنگ فند
صرصر هجر تو، ای سرو بلند

TotalRecords:129
rPP:40
TotalPageCount:4
CurrentPage:1
PageNumberLength:15