پادشاهی داراب دوازده سال بود


لیست اشعار
کنون آفرین جهان‌آفرین
چنان بد که از تازیان صدهزار
شد از جنگ نیزه‌وران تا به روم
شبی خفته بد ماه با شهریار

TotalRecords:4
rPP:40
TotalPageCount:1
CurrentPage:1
PageNumberLength:15