حجم سبز


لیست اشعار
از روی پلک شب
روشنی من گل آب
و پیامی در راه
ساده رنگ
آب
درگلستانه
غربت
پیغام ماهی ها
نشانی
واحه ای در لحظه
پشت دریاها
تپش سایه دوست
صدای دیدار
شب تنهایی خوب
سوره تماشا
پرهای زمزمه
ورق روشن وقت
آفتابی
از سبز به سبز
ندای آغاز
به باغ همسفران
دوست
همیشه
تا نبض خیس صبح

TotalRecords:24
rPP:40
TotalPageCount:1
CurrentPage:1
PageNumberLength:15