خلد برین


لیست اشعار
خامه برآورد صدای صریر
طرح نوی در سخن انداختم
فرض بود بر همه شکر و سپاس
اهل دلی ترک جهان کرده بود
پادشهی بود ملایک سپاه
نادره گویی ز سخن گستران
جاهلی از گنج خرد تنگدست
بود سفیهی به سفاهت علم
بی درمی خار کشیدی به پشت

TotalRecords:9
rPP:40
TotalPageCount:1
CurrentPage:1
PageNumberLength:15