بابٌ فی ذکر ائمّتهم من التّابعین، رضوان اللّه علیهم


لیست اشعار
و منهم: آفتاب امت، و شمع دین و ملت، اویس قرنی، رضی اللّه عنه
و منهم: شیخ صفا و معدن وفا، هَرِم بن حیان رضی اللّه عنه
و منهم: امام عصر، و فرید دهر، ابوعلی الحسن بن ابی الحسن البصری، رحمة اللّه علیه
و منهم: رئیس علما، و مقتدای فقها، سعید بن مسیب، رحمة اللّه علیه

TotalRecords:4
rPP:40
TotalPageCount:1
CurrentPage:1
PageNumberLength:15