از زبان برگ


لیست اشعار
عبور
گل های زندان
سفرنامه ی باران
با آب
كوچ بنفشه ها
راستی آیا
از دور ‚ در آیینه
در چار راه رنگ بازی ها
چشم روشنی صبح
شب درکدام سوی سیه تر
درخت روشنایی
در شمیم صبح
مرثیه درخت
تصویر
برگ از زبان باد
تنهایی ارغوان
خاموشی گلوله سربی
چه بگویم
در حضور باد
قصد رحیل
برای باران
نماز خوف
ملال
مناجات
دو خط
شب به خیر
آواز بیگانه
مزامیر گل داوودی
درین شب ها
میان جنگل آتش
نشانی
از پشت این دیوار

TotalRecords:32
rPP:40
TotalPageCount:1
CurrentPage:1
PageNumberLength:15