قطعه ها


لیست اشعار
قرب صدسال عمر من بگذشت
چون مرا درخواب کردی روز و شب
فیضی که به تو رسید از ما
دردمندی فقیر اگر یابی
یک شاهدی است ما را در غیب و در شهادت
لفظ الف و دو لام و یک ها
دوش تا روز ما به هم بودیم
خودنمائی می کنی با عاشقان
گنج اسما به من عطا فرمود
ماسوی الله جز خیالی نیست می بینم به خواب
ای جان پدر به حال ما رحمی کن
غیرتش غیر دوست فانی کرد
گر سبوئی شکست یا جامی
نعمت الله همه جهان بگرفت
کفر سر زلف بت به دست آر
مائیم حضور نعمت الله
هر چه در کاینات موجود است
سر کل چون کله نهد بر سر
هر که کشته شود به عشق خدا
انس با محبوب اگر گیرد محبّ
در راه خدا پای برهنه گو برو
چون شتا آمد شتا مقلوب کن
ملک و ملکوت هر دو انسان
هیچمان از کسی دریغی نیست
نزد ما عین نیست غیری کو
عقل از چه به غایت مال است
به قدر حوصله‌ها جام می دهد ساقی
اندکی ذوق اگر کسی را هست
بلبل بوستان یارانم
بر در غیر می روی حیف است
بنه رو بر در میخانهٔ او
رفته بودم به سوی بحر محیط
گر چهل صبح از سر اخلاص
هر چه بینی نعمت الله بود
هر که او حجتی چنان دارد
موئی به میان ما نگنجد
راستی کن که مرد کج رفتار
توبه از توبه می کنم ای دوست
شاه عالم پناه دانی کیست
آب ماهان که خاک بر سر او

TotalRecords:134
rPP:40
TotalPageCount:4
CurrentPage:1
PageNumberLength:15