دفتر چهارم


لیست اشعار
1 - ای ضیاء الحق حسام الدین توی
2 - اندر آن بودیم کان شخص از عسس
3 - آن یکی واعظ چو بر تخت آمدی
4 - گفت عیسی را یکی هشیار سر
5 - چونک تنهااش بدید آن ساده مرد
6 - صوفیی آمد به سوی خانه روز
7 - چادر خود را برو افکند زود
8 - گفت گفتم من چنین عذری و او
9 - از پی آن گفت حق خود را بصیر
10 - شهوت دنیا مثال گلخنست
11 - آن یکی افتاد بیهوش و خمید
12 - خلق را می‌راند از وی آن جوان
13 - گفت عاشق امتحان کردم مگیر
14 - در جوابش بر گشاد آن یار لب
15 - مرتضی را گفت روزی یک عنود
16 - چون درآمد عزم داودی به تنگ
17 - گرچه بر ناید به جهد و زور تو
18 - چون سلیمان کرد آغاز بنا
19 - قصهٔ عثمان که بر منبر برفت
20 - پس به صورت عالم اصغر توی
21 - بهر این فرمود پیغامبر که من
22 - هدیهٔ بلقیس چل استر بدست
23 - گفت عبدالله شیخ مغربی
24 - باز گردید ای رسولان خجل
25 - پیش عطاری یکی گل‌خوار رفت
26 - ای رسولان می‌فرستمتان رسول
27 - آن یکی درویش گفت اندر سمر
28 - آن یکی درویش هیزم می‌کشید
29 - هم‌چنان که شه سلیمان در نبرد
30 - ملک برهم زن تو ادهم‌وار زود
31 - در نغولی بود آب آن تشنه راند
32 - هین بیا بلقیس ورنه بد شود
33 - هین بیا که من رسولم دعوتی
34 - بر سر تختی شنید آن نیک‌نام
35 - قصه گویم از سبا مشتاق‌وار
36 - چون سلیمان سوی مرغان سبا
37 - گفت عفریتی که تختش را به فن
38 - قصهٔ راز حلیمه گویمت
39 - پیرمردی پیشش آمد با عصا
40 - چون خبر یابید جد مصطفی

TotalRecords:139
rPP:40
TotalPageCount:4
CurrentPage:1
PageNumberLength:15