ترکیب بند ها


لیست اشعار
امروز ای غلام به از عیش‌ کار نیست
ای زلف تیره سایهٔ بال فرشته یی
ای زلف دانمت ز چه دایم مشوّشی
شاهی که بر سرست ز لولاک افسرش
خیزید و یک دو ساغر صهبا بیاورید
زاهدا چندی بیا با ما به‌خلوت یار باش
اکنون که گل افروخته آتش به گلستان
سحر دیر مغان را در گشودند
خلق موتی را همین تنها نه احیا ساختند
ای زلف نگار من از بس که پریشانی
برشد سپیده‌دم چو ازین دشت لاجورد
بالای تو سروست نه یک باغ نهالست
ای کرده سیه چشم تو تاراج دل و جان
‌غُرّهٔ شوال شد طرّهٔ دلدار کو

TotalRecords:14
rPP:40
TotalPageCount:1
CurrentPage:1
PageNumberLength:15