بخش هفدهم


لیست اشعار
الا یا غافل افتاده از راه
یکی چندانک در ره ژنده دیدی
شنودم من که پیری را مقرب
یکی پرسید از آن مجنون معنی
شنودم از یکی صاحب کرامات

TotalRecords:5
rPP:40
TotalPageCount:1
CurrentPage:1
PageNumberLength:15