بخش دوم


لیست اشعار
سالک اسراف کرده در طلب
کرد در کشتی یکی گبری نشست
کشتئی آورد در دریا شکست
بود شاهی را غلامی سیمبر
داشت آن سلطان که محمودست نام
گفت روزی شبلی افتاده کار
سوی آن دیوانه شد مردی عزیز
بود مجنونی بغایت گرسنه
خواجه‌ای در شهر ما دیوانه شد

TotalRecords:9
rPP:40
TotalPageCount:1
CurrentPage:1
PageNumberLength:15