مقطع ها


لیست اشعار
خار بدرودن به مژگان خاره فرسودن به دست
الهی ازین ششپر بی‌نظیر
گفت فیاض خان والا شان
مجوش ای فرومایه گر من تو را
عزیزم بهر آزارم نهانی
امیر داد گستر خان عادل
صبح و شامی و ماه‌رخساری
زنگیی با دو ترک و دو هندو
تو ای نسیم صباحی که پیک دلشدگانی

TotalRecords:9
rPP:40
TotalPageCount:1
CurrentPage:1
PageNumberLength:15