بخش سی و سوم


لیست اشعار
سالک جان بر لب دل پر نیاز
خواند داود پیامبر شست سال
گفت محمود آن خدیو کامگار
بود جامی لعل در دست ایاس
بود آن دیوانهٔ از عشق مست
بود اندر خدمت سلطان کسی
عاشقی میرفت سوی حج مگر
موسی عمران همی شد سوی طور
عشق لقمان سرخسی زور کرد

TotalRecords:9
rPP:40
TotalPageCount:1
CurrentPage:1
PageNumberLength:15