بخش یازدهم


لیست اشعار
عزیزا گر شوی از خواب بیدار
حکیم هند سوی شهر چین شد
چنین گفتست آن خورشید اسلام
سخن بشنو ز سلطان طریقت
چنین گفت آن بزرگ کار دیده
شنودم من که طوطی را اول در
برون شد ابلهی با شمع از در
چنین گفتست شیخ مهنه یک روز
سفالی را بیارایند زیبا
یکی شاگرد احول داشت استاد
یکی از بایزید این شیوه درخواست
ز رب العزه اندر خواست داود
مگر باز سپید شاه برخاست

TotalRecords:13
rPP:40
TotalPageCount:1
CurrentPage:1
PageNumberLength:15