پرسش مرغان


لیست اشعار
بعد از آن مرغان دیگر سر به سر
پادشاهی بود بس صاحب جمال
گفت چون اسکندر آن صاحب قبول
چون ایاز از چشم بد رنجور شد

TotalRecords:4
rPP:40
TotalPageCount:1
CurrentPage:1
PageNumberLength:15