قصیده ها


لیست اشعار
ای قبهٔ گردندهٔ بی‌روزن خضرا
به چشم نهان بین نهان جهان را
آزرده کرد کژدم غربت جگر مرا
سلام کن ز من ای باد مر خراسان را
نیز نگیرد جهان شکار مرا
نکوهش مکن چرخ نیلوفری را
ای روی داده صحبت دنیا را
نیکوی تو چیست و خوش چه، ای برنا؟
حکیمان را چه می‌گویند چرخ پیر و دوران‌ها
ای گشته جهان و دیده دامش را
پادشا بر کام‌های دل که باشد؟ پارسا
خواهی که نیاری به سوی خویش زیان را
خداوندی که در وحدت قدیم است از همه اشیا
ای کرده قال و قیل تو را شیدا
ای پیر، نگه کن که چرخ برنا
آن چیست یکی دختر دوشیزهٔ زیبا
به چه ماند جهان مگر به سراب
بر من بیچاره گشت سال و ماه و روز و شب
ای شب تازان چو ز هجران طناب
ای روا کرده فریبنده جهان بر تو فریب،
ای آنکه جز طرب نه همی بینمت طلب
این جهان خواب است، خواب، ای پور باب
ای غریب آب غریبی ز تو بربود شباب
ای باز کرده چشم و دل خفته را ز خواب،
بر تو این خوردن و این رفتن و این خفتن و خاست
هر که چون خر فتنهٔ خواب و خور است
باز جهان تیز پر و خلق شکار است
شاخ شجر دهر غم و مشغله بار است
آنکه بنا کرد جهان زین چه خواست؟
خرد چون به جان و تنم بنگریست
از گردش گیتی گله روا نیست
مر چرخ را ضرر نیست وز گردشش خبر نیست
چون در جهان نگه نکنی چون است؟
ای پسر ار عمر تو یک ساعت است
هر که گوید که چرخ بی‌کار است
آن بی تن و جان چیست کو روان است؟
بلی، بی‌گمان این جهان چون گیاست
جز جفا با اهل دانش مر فلک را کار نیست
ای به خور مشغول دایم چون نبات
این تخت سخت گنبد گردان سرای ماست

TotalRecords:281
rPP:40
TotalPageCount:8
CurrentPage:1
PageNumberLength:15