سالهای صبوری


لیست اشعار
چشمه عشق
غزلواره
رشک نوبهار
حسادت
شاه بیت
پیوند جاودان
لبخند دره
حیرت
درویش درد اندیش
هرگز
وصیت
تمنا
تکدرخت
این هم روایتی
شبی بر ساحل زنده رود
برخورد
افسوس
شکست غرور
زیر خاکستر
خواب خوب
افسانه مردم
خون و جنون
از اینجا تا مصیبت
خورشید خاک
آفتاب و ذره
تصویر در قصیده
آرزوی نقش بر آب
چهل سالگی
بهار غریب
ترانه خون عشق
اسیر صبح بناگوش
سنگ صبور
باغبان
مرمر بلند اندام
روح سیاوش
صدر جهان
امید وفا
آتش عشق
غزل
لن ترانی

TotalRecords:42
rPP:40
TotalPageCount:2
CurrentPage:1
PageNumberLength:15