دوبیتی‌ها


لیست اشعار
سر محبوب را مکن پیدا
در ازل زنده کرد او دل ما
از صفات خود اگر یابی فنا
به نور غیب روشن شد دل ما
هر نفس آئینه ای از غیب بنماید به ما
نور خورشید می دهد ما را
قلعهٔ دل خوشتر است از قلعهٔ این شهریار
دعانی من الکرمان ثم دعانیا
در ازل زنده کرد او دل ما
نور خورشید می دهد ما را
از صفات خود اگر یابی فنا
به نور غیب روشن شد دل ما
هر نفس آئینه ای از غیب بنماید به ما
قلعهٔ دل خوشتر است از قلعهٔ این شهر ما
الهی انت غفار الخطایا
سرّ محبوب خود مکن پیدا
دعانی من الکرمان ثم دعانیا
همه مستهلکند موج و حباب
ضاد و نقطه به همدگر دریاب
درّهٔ بیضا ز بحر ما طلب
این بهشت از آشنای او طلب
دردمندانه طبیبی می ‌طلب
هر بلائی که باشد از محبوب
دردمندانه طبیبی می طلب
درهٔ بیضا ز بحر ما طلب
این بهشت از آشنای او طلب
همه مستهلکند موج و حباب
انسان کامل است که مجلای ذات اوست
دل تو خلوت محبت اوست
دل آینه دار حضرت اوست
زبان دل و جان به فرمان اوست
بر همه صورتی مصور اوست
در حقیقت فاعل افعال اوست
جام می از بهر می داریم دوست
همه عالم جمال حضرت اوست
هر چیز که آن متاع دنیاست
جام و می را گر دو می گوئی رواست
یوسف گل پیرهن برهان ماست
با محیط عشق او دریا بر ما شبنمی است
نقش عالم جز خیال یار نیست

TotalRecords:270
rPP:40
TotalPageCount:7
CurrentPage:1
PageNumberLength:15