مظهرالعجایب


لیست اشعار
بود دربغداد شیخی نیک رای
مالک دینار مرد کار بود
اندر آن سالی که طبعم گشت یار

TotalRecords:83
rPP:40
TotalPageCount:3
CurrentPage:3
PageNumberLength:15