غزل ها


لیست اشعار
ای غره ماه از اثر صنع تو غرا
صل علی محمد دره تاج الاصطفا
ای صبح صادقان رخ زیبای مصطفی
طوبی لک ای پیک صبا خرم رسیدی مرحبا
این چه خلدست که چندین همه حورست اینجا
بگذر ای خواجه و بگذار مرا مست اینجا
گر راه بود بر سر کوی تو صبا را
چو در نظر نبود روی دوستان ما را
وقت صبوح شد بیار آن خورمه نقاب ار
همچو بالات بگویم سخنی راست ترا
آن نقش بین که فتنه کند نقش‌بند را
رام را گر برگ گل باشد نبیند ویس را
ای ماه قیچاقی شبست از سر بنه بغطاق را
مگذار مطرب را دمی کز چنگ بنهد چنگ را
دست گیرید درین واقعه کافتاد مرا
یاد باد آنکه بروی تو نظر بود مرا
ساقیا وقت صبوح آمد بیار آن جام را
ای ترک آتش رخ بیار آن آب آتش فام را
مگذر ای یار و درین واقعه مگذار مرا
میرود آب رخ از بادهٔ گلرنگ مرا
کجا خبر بود از حال ما حبیبانرا
بگوئید ای رفیقان ساربان را
آخر ای یار فراموش مکن یارانرا
ای بناوک زده چشم تو یک اندازانرا
شبی که راه هم آه آتش افشان را
اگر در جلوه میری سمند باد جولانرا
چو در گره فکنی آن کمند پر چین را
آنکه بر هر طرفی منتظرانند او را
رحم بر گدایان نیست ماه نیمروزی را
بده آن راح روان پرور ریحانی را
خرقه رهن خانهٔ خمار دارد پیر ما
آب آتش میبرد خورشید شب‌پوش شما
آن تن ماست یا میان شما
اگر سرم برود در سر وفای شما
آن ماه مهر پیکر نامهربان ما
مغنی وقت آن آمد که بنوازی رباب
ای دل نگفتمت که ز زلفش عنان بتاب
طلع الصبح من وراء حجاب
دیشب خبرت هست که در مجلس اصحاب
ای خط سبز تو همچون برگ نیلوفر در آب

TotalRecords:932
rPP:40
TotalPageCount:24
CurrentPage:1
PageNumberLength:15