آغاز کتاب


لیست اشعار
به نام خداوند جان و خرد
کنون ای خردمند وصف خرد
از آغاز باید که دانی درست
چو زین بگذری مردم آمد پدید
ز یاقوت سرخست چرخ کبود
چراغست مر تیره شب را بسیچ
ترا دانش و دین رهاند درست
سخن هر چه گویم همه گفته‌اند
چو از دفتر این داستانها بسی
دل روشن من چو برگشت ازوی
بدین نامه چون دست کردم دراز
جهان آفرین تا جهان آفرید

TotalRecords:12
rPP:40
TotalPageCount:1
CurrentPage:1
PageNumberLength:15