گزیده قصاید


لیست اشعار
منسوخ شد مروت و معدوم شد وفا
نگار من چو بر سیمین میان زرین کمر بندد
بر ماه روشن از شب تاری علم کشید
این اشارتها که ظاهر شد ز لطف کردگار
به فر دولت میمون به فضل ایزد داور
زهی شاهنشه اعظم زهی فرماندهٔ کشور
ای عارض تو چون گل و زلف تو چو سنبل

TotalRecords:7
rPP:40
TotalPageCount:1
CurrentPage:1
PageNumberLength:15