تولدی دیگر


لیست اشعار
آن روزها
گذران
آفتاب می شود
روی خاک
شعر سفر
باد ما را خواهد برد
غزل
در آبهای سبز تابستان
میان تاریکی
بر او ببخشایید
دریافت
وصل
عاشقانه
پرسش
دیوارهای مرز
جمعه
عروسک کوکی
تنهایی ماه
معشوق من
در خیابانهای سرد شب
در غروبی ابدی
مرداب
آیه های زمینی
هدیه
دیدار در شب
وهم سبز
جفت
فتح باغ
گل سرخ
به علی گفت مادرش روزی ...
پرنده فقط یک پرنده بود
ای مرز پر گهر
به آفتاب سلامی دوباره خواهم داد
من از تو میمردم
تولدی دیگر

TotalRecords:35
rPP:40
TotalPageCount:1
CurrentPage:1
PageNumberLength:15