بخش پنجم


لیست اشعار
دلا یک دم رها کن آب و گل را
ز کویی زی نظام آورد آن پیر

TotalRecords:2
rPP:40
TotalPageCount:1
CurrentPage:1
PageNumberLength:15