دوبیتی‌ها


لیست اشعار
ببندم شال و میپوشم قدک را
تن محنت کشی دیرم خدایا
اگر یار مرا دیدی به خلوت
ته که ناخوانده‌ای علم سماوات
دلی دیرم خریدار محبت
محبت آتشی در جانم افروخت
نپرسی حال یار دلفکارت
اگر دل دلبر و دلبر کدام است
شب تاریک و سنگستان و مو مست
نفس شومم بدنیا بهر آن است
شیرمردی بدم دلم چه دونست
بود درد مو و درمانم از دوست
نمیدانم دلم دیوانهٔ کیست
ته دوری از برم دل در برم نیست
یکی برزیگرک نالان درین دشت
خرم کوه و خرم صحرا خرم دشت
بهار آیو به صحرا و در و دشت
سیاهی دو چشمانت مرا کشت
عزیزا کاسهٔ چشمم سرایت
من آن رندم که گیرم از شهان باج
ته که می‌شی بمو چاره بیاموج
اگر زرین کلاهی عاقبت هیچ
زدست دیده و دل هر دو فریاد
گیج و ویجم که کافر گیج میراد
دو چشمم درد چشمانت بچیناد
دلم بی وصل ته شادی مبیناد
بیته یارب به بستان گل مرویاد
یکی درد و یکی درمان پسندد
الهی گردن گردون شود خرد
نهالی کن سر از باغی برآرد
غریبی بس مرا دلگیر دارد
خور از خورشید رویت شرم دارد
غم عشقت بیابان پرورم کرد
شوانم خواب در مرز گلان کرد
دل عاشق به پیغامی بسازد
دگر شو شد که مو جانم بسوزد
هر آنکس عاشق است از جان نترسد
بلا رمزی ز بالای ته باشد
پسندی خوار و زارم تا کی و چند
دلا خوبان دل خونین پسندند

TotalRecords:366
rPP:40
TotalPageCount:10
CurrentPage:1
PageNumberLength:15