بخش سوم


لیست اشعار
سالک همچون موکل بر سری
کرد حاتم را سؤال آن مرد خام
بود اندر عهد موسی کلیم
کاملی گفتست در راه خدای
در رهی میرفت محمود از پگاه

TotalRecords:5
rPP:40
TotalPageCount:1
CurrentPage:1
PageNumberLength:15