خردنامه اسکندری


لیست اشعار
الهی! کمال الهی تو راست
دلا دیدهٔ دوربین برگشای!
سخن ز آسمان‌ها فرود آمده‌ست
شناسای تاریخ‌های کهن
سکندر چو ز آلایش جهل پاک
چنین گفت دانشور روم و روس
دبیر خردمند دانش‌پژوه
فلاطون که فر الهی‌ش بود
زهی گنج حکمت که سقراط بود
به بقراط شد علم طب آشکار
چنین است در سفرهای قدیم
گهرسنج این گنج گوهرفشان
سکندر که گنجینهٔ راز بود
سکندر ز اقصای یونان زمین
سکندر که صیتش جهان را گرفت
سکندر چو بر هند لشکر کشید
چنین داد داننده، داد سخن
سکندر چو نامه به مادر نوشت
سکندر چو زد از وصیت نفس
بیا ساقی و، طرح نو درفکن!
عجب اژدهایی ست کلک دو سر

TotalRecords:21
rPP:40
TotalPageCount:1
CurrentPage:1
PageNumberLength:15