فصل دهم


لیست اشعار
عاشقان در کمین معشوقند
ای ربوده دلم به رعنایی
عکس هر مویت، ای بت رعنا
شیخ السلام امام غزالی
دل دیوانه باز بر در عشق
اگر، ای آرزوی جان که تویی
سهل گفتی به ترک جان گفتن
جز حدیث تو من نمی‌دانم
چون درآمد به شهر دوست فقیر

TotalRecords:9
rPP:40
TotalPageCount:1
CurrentPage:1
PageNumberLength:15