بخش شانزدهم


لیست اشعار
گرت ملک جهان زیر نگین است
مگر می‌رفت استاد مهینه
یکی پرسید از آن دیوانه در ده
یکی دیوانهٔ را دید شاهی
وصیت کرد مردی مال بسیار

TotalRecords:5
rPP:40
TotalPageCount:1
CurrentPage:1
PageNumberLength:15