اسیر


لیست اشعار
شب و هوس
شعله رمیده
رمیده
خاطرات
رویا
هر جایی
اسیر
بوسه
ناآشنا
حسرت
يادي از گذشته
پاییز
وداع
افسانه تلخ
گریز و درد
انتقام
دیو شب
شراب و خون
دیدار تلخ
گمگشته
از یاد رفته
ناشناس
چشم براه
آیینه شکسته
دعوت
خسته
بازگشت
نقش پنهان
بیمار
مهمان
راز من
دختر و بهار
خانه متروک
يک شب
در برابر خدا
ای ستاره ها
حلقه
اندوه
صبر سنگ
از دوست داشتن

TotalRecords:43
rPP:40
TotalPageCount:2
CurrentPage:1
PageNumberLength:15