پادشاهی همای چهرزاد سی و دو سال بود


لیست اشعار
به بیماری اندر بمرد اردشیر
چو بیگاه گازر بیامد ز رود
به گازر چنین گفت روزی که من
چنان بد که روزی یکی تندباد
بگفت این و زان جایگه برگرفت
وزان جایگه بازگشتند شاد
ز درگاه پرده فروهشت شاه

TotalRecords:7
rPP:40
TotalPageCount:1
CurrentPage:1
PageNumberLength:15