نان و پنیر


لیست اشعار
ای که روز و شب زنی از علم لاف
عابدی از قوم اسرائیلیان
چیست دانی عقل در نزد حکیم؟
« مشورت می‌کرد، شخصی با یکی
عقلها را داده ایزد اعتداد
ای که هستی، روز و شب، جویای علم
بی‌نمازی با یکی از اهل راز
ای خوشا نفسی که شد در جستجو
ای لوای اجتهاد افراشته
دست او، طوق گردن جانت
می‌برد تا به خدمت ذوالمن
هان، مدان بیگار تکلیفان عام
هر یک از موجود، با طوری وجود
داشت هر ذاتی، چو در علم ازل
بار الها، ما ظلوم و هم جهول

TotalRecords:15
rPP:40
TotalPageCount:1
CurrentPage:1
PageNumberLength:15