الباب الثامن ذکرالسطان یستنزل‌الامان


لیست اشعار
ای سنایی چو یافتی امکان
ای سنایی چو یافتی امکان
سرِ احرار سیّدالوزرا
سرِ احرار سیّدالوزرا
خواجه بونصر نائب دستور
خواجه بونصر نائب دستور
آنکه بر مملکت ظهیرست او
آنکه بر مملکت ظهیرست او
پس از این خواجه خواجگان دگر
پس از این خواجه خواجگان دگر
چون از این طایفه گذر کردی
چون از این طایفه گذر کردی
نام او در عمل صحیح‌الجهد
نام او در عمل صحیح‌الجهد
بعد او خواجهٔ امام امین
بعد او خواجهٔ امام امین
صدر دین شمسهٔ ائمّه عُمَر
صدر دین شمسهٔ ائمّه عُمَر
چونکه بهرامشاه شه باشد
چونکه بهرامشاه شه باشد

TotalRecords:100
rPP:40
TotalPageCount:3
CurrentPage:3
PageNumberLength:15