الباب الثامن ذکرالسطان یستنزل‌الامان


لیست اشعار
ای سنایی به گرد رضوان پوی
ای سنایی به گرد رضوان پوی
مثَل ابتدای دولت شاه
مثَل ابتدای دولت شاه
عرش اگر بارگاه را زیبد
عرش اگر بارگاه را زیبد
از مدد نیزه نیزه بود آن روز
از مدد نیزه نیزه بود آن روز
بنه ای عدل تو بقای جهان
بنه ای عدل تو بقای جهان
ای ز انصاف و عدل بالاتر
ای ز انصاف و عدل بالاتر
دید یک شب به خواب عبداللّٰه
دید یک شب به خواب عبداللّٰه
آن شنودی که بود چون در خورد
آن شنودی که بود چون در خورد
احنف قیس بهر جمعی اسیر
احنف قیس بهر جمعی اسیر
من ندانم ز جملهٔ اشرار
من ندانم ز جملهٔ اشرار
گفت روزی حکایتی پیری
گفت روزی حکایتی پیری
چون تبه شد خلافت مأمون
چون تبه شد خلافت مأمون
همچنین شاه ماضی با جود
همچنین شاه ماضی با جود
حاجبی بُرد جام نوشروان
حاجبی بُرد جام نوشروان
عدل کن زانکه در ولایت دل
عدل کن زانکه در ولایت دل
روزی از روزها به وقت بهار
روزی از روزها به وقت بهار
شحنه‌ای در دهی شبی سرمست
شحنه‌ای در دهی شبی سرمست
آن شنیدی که در دهی پیری
آن شنیدی که در دهی پیری
شاه شاهان یمینِ دین محمود
شاه شاهان یمینِ دین محمود
گفت یک روز کوفیی به هشام
گفت یک روز کوفیی به هشام

TotalRecords:100
rPP:40
TotalPageCount:3
CurrentPage:1
PageNumberLength:15