بخش سیزدهم


لیست اشعار
در آمد چارمین فرزندِ زیبا
پدر گفتش امل چون غالب آمد
رسید اسکندر رومی بجائی
یکی گفتست از اهل سلامت
مگر شد آشکارا قحط سالی
پیمبر در شب معراج ناگاه
حریصی در میان مست و هشیار
حکیمی بود کامل مرزبان نام
چنین گفتست آن دانندهٔ پاک
چو از بوزرجمهر افتاد در خشم
یکی مرغیست اندر کوه پایه
چو غالب گشت بر بهلول سوداش
مگر پرسید موسی ازخداوند
چنین گفتست کسری باربدرا
سحرگاهی بزرگی در مناجات
چنین گفتست شعبی مردِ درگاه
یکی زنبور می‌آمد ز خانه
چنین نقلست از سلمان که یک روز
یکی پیری مشوّش روزگاری
یکی می‌رفت در بغداد بر رخش
بره دربود مجنونی نشسته

TotalRecords:21
rPP:40
TotalPageCount:1
CurrentPage:1
PageNumberLength:15