دفتر سوم


لیست اشعار
1 - ای ضیاء الحق حسام الدین بیار
2 - آن شنیدی تو که در هندوستان
3 - هر دهان را پیل بویی می‌کند
4 - گفت ناصح بشنوید این پند من
5 - آن بلال صدق در بانگ نماز
6 - گفت ای موسی ز من می‌جو پناه
7 - آن یکی الله می‌گفتی شبی
8 - ای برادر بود اندر ما مضی
9 - تو نخواندی قصهٔ اهل سبا
10 - صومعهٔ عیسیست خوان اهل دل
11 - آن سبا ز اهل صبا بودند و خام
12 - شد ز حد هین باز گرد ای یار گرد
13 - باز گوید بط را کز آب خیز
14 - قصهٔ اصحاب ضروان خوانده‌ای
15 - خواجه در کار آمد و تجهیز ساخت
16 - خواجه و بچگان جهازی ساختند
17 - همچو مجنون کو سگی را می‌نواخت
18 - بعد ماهی چون رسیدند آن طرف
19 - آن شغالی رفت اندر خم رنگ
20 - پوست دنبه یافت شخصی مستهان
21 - بلعم باعور و ابلیس لعین
22 - و آن شغال رنگ‌رنگ آمد نهفت
23 - همچو فرعونی مرصع کرده ریش
24 - گفت یزدان مر نبی را در مساق
25 - پیش ازین زان گفته بودیم اندکی
26 - جهد فرعونی چو بی توفیق بود
27 - ای اسیران سوی میدانگه روید
28 - همچنان کاینجا مغول حیله‌دان
29 - شه شبانگه باز آمد شادمان
30 - شب برفت و او بر آن درگاه خفت
31 - وا مگردان هیچ ازینها دم مزن
32 - این صدا جان مرا تغییر کرد
33 - بر فلک پیدا شد آن استاره‌اش
34 - بعد نه مه شه برون آورد تخت
35 - خود زن عمران که موسی برده بود
36 - باز وحی آمد که در آبش فکن
37 - یک حکایت بشنو از تاریخ‌گوی
38 - گفت فرعونش چرا تو ای کلیم
39 - گفت با امر حقم اشراک نیست
40 - گفت فرعونش ورق درحکم ماست

TotalRecords:228
rPP:40
TotalPageCount:6
CurrentPage:1
PageNumberLength:15