غزل ها


لیست اشعار
ای پریشان کرده عمدا، زلف عنبربیز را
در مقامی که رسد زو به دل و جان آسیب
دارم دلی مخاطره جوی بلا پرست
بگسلم از تو، با که پیوندم؟
سرگشته وار بر تو گمان خطا برم
در آب و گل که آورد، آیین جان نهادن؟
رنگ از گل رخسار تو گیرد گل خود روی

TotalRecords:7
rPP:40
TotalPageCount:1
CurrentPage:1
PageNumberLength:15