حکایت طاووس


لیست اشعار
بعد از آن طاوس آمد زرنگار
کرد شاگردی سؤال از اوستاد

TotalRecords:2
rPP:40
TotalPageCount:1
CurrentPage:1
PageNumberLength:15