بخش بیست و یکم


لیست اشعار
مشو مغرور ملک و گنج و دینار
بچین شد پیش پیری مرد هوشیار

TotalRecords:2
rPP:40
TotalPageCount:1
CurrentPage:1
PageNumberLength:15