رباعی ها


لیست اشعار
کیوان چو قران به برج خاکی افگند
تا ذات نهاده در صفائیم همه
ارکان گهرست و ما نگاریم همه
با گشت زمان نیست مرا تنگ دلی

TotalRecords:4
rPP:40
TotalPageCount:1
CurrentPage:1
PageNumberLength:15