بخش هشتم


لیست اشعار
سالک آمد لوح را رهبر گرفت
گفت چون صحرا همه پربرف گشت
بود خوش دیوانهٔ در زیر دلق
بود مردی چست خوش خوش نام او
آن یکی دیوانه در بغداد شد
ناگهی معشوق طوسی را مگر
بود مجنونی بدست آئینهٔ
سجدهٔ میکرد ابلیس لعین
گفت یک روزی سلیمان کای اله

TotalRecords:9
rPP:40
TotalPageCount:1
CurrentPage:1
PageNumberLength:15