بخش ششم


لیست اشعار
تو دریا بین اگر چشم تو بیناست
چنین گفت آن عزیزی بادیانت
بشب حلاج را دیدند در خواب
بناموسی قوی می‌رفت آن شاه
بپرسید از علی مردی دل افروز
چنین گفت آن بزرگ برگزیده
سئوالی کرد زین شیوه یکی خام
یکی مفلوج بودست و یکی کور
چو مردآن پیر مرد پیر اصحاب

TotalRecords:9
rPP:40
TotalPageCount:1
CurrentPage:1
PageNumberLength:15