پادشاهی دارای داراب چهارده سال بود


لیست اشعار
کنون آفرین جهان‌آفرین
چنان بد که از تازیان صدهزار
شد از جنگ نیزه‌وران تا به روم
شبی خفته بد ماه با شهریار
آن شکل بین وان شیوه بین وان قد و خد و دست و پا
به ملازمان سلطان که رساند این دعا را
صوفی بیا که آینه صافیست جام را
ساقیا برخیز و درده جام را
رونق عهد شباب است دگر بستان را
دوش از مسجد سوی میخانه آمد پیر ما

TotalRecords:10
rPP:40
TotalPageCount:1
CurrentPage:1
PageNumberLength:15