مسمط ها


لیست اشعار
انگور شد آبستن هان ای بچۀ حور
زال زمستان‌ گریخت از دم بهمن
ای نگار روحانی‌، خیز و پرده بالا زن
پادشاها ز ستبداد چه داری مقصود
مژده که آمد برون خاطر ما ز انتظار
شاه نو بر تختگه ماواگرفت
فلق لیل‌الفراق‌، وریح وصل تفوح
هیچ دانی که چه کردیم به مادر من و تو
مژده که روی خدا ز پرده برآمد
شب است و بساط عیش، به خوبی مرتب است
چار ماه است که مهمل شده کار بلدی
مهرگان آمد و دشت و دمن در خطر است
هان ای ایرانیان‌! ایران اندر بلاست
مه شوال بیاراست سپاهی ز انجم
جمهوری -‌ایران چو بود عزت احرار
چه ذلت‌ها کشید این ملت زار
ای گلبن زرد نیم مرده
ای وطن‌خواهان‌سرگشته وحیران‌تاچند؟
انسان‌:
امروز خدایگان عالم
سعدیا چون تو کجا نادره گفتاری هست
شبی درمحفلی با آه وسوزی

TotalRecords:22
rPP:40
TotalPageCount:1
CurrentPage:1
PageNumberLength:15