در کوچه باغ های نشابور


لیست اشعار
دیباچه
سفر به خیر
صدای بال ققنوسان
فصل پنجم
از بودن و سرودن
ضرورت
آیا تو را پاسخی هست ؟
پیغام
دریا
نگر آنجا چه می بینی
آن مرغ فریاد و آتش
به یک تصویر
مرثیه
حلاج
كتیبه ای زیر خاكستر
پرسش
كبریت های صاعقه در شب
دیدار
پیمانه ای دوباره
حتی نسیم را
پاسخ
خموشانه
در آن سوی شب و روز
سوک نامه
زان سوی خواب مرداب
گفت و گو

TotalRecords:26
rPP:40
TotalPageCount:1
CurrentPage:1
PageNumberLength:15