بخش هفتم


لیست اشعار
سالک آمد پیش کرسی دل شده
در رهی میرفت هارون الرشید
رفت نوشروان درآن ویرانهٔ
خسروی قصری معظم ساز کرد
ناگهی بهلول را خشکی بخاست
بامدادی شهریار شاد کام
رفت سنجر پیش زاهر ناگهی
یافت پیری یک درم سیم سیاه
خواجهٔ اکافی آن برهان دین
شاه دین محمود سلطان جهان
رفت یک روزی مگر بهلول مست

TotalRecords:11
rPP:40
TotalPageCount:1
CurrentPage:1
PageNumberLength:15